عیب یابی سیستم هیدرولیک

به کرات دیده شده که بر اثر ایجاد ایرادی بسیار جزییی خسارات سنگین به دستگاه وارد شده است

با چک کردن به موقع سیستم یدرولیک وانجام سرویس های دوره ای میتوان بطور چشمگیری هزینه هارا پایین آورد

بازدیدها: 103850