جک زیر تلسکوپ

مشکلی که عمدتا جرثقیلهای تلسکپی دارند خالی کردن جک زیر دکل میباشد

این مشکل در بعضی موارد مربوط به لوازم جک ودر بعضی موارد مربوط به چک والو(سوپاپ) روی جک میباشد که در صورت تشخیص اشتباه منجر به انجام تعمیرات بیهوده و صرف هزینه گذاف میباشد

بازدیدها: 93828